A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket - születés, házasságkötés, házasság felbontása, haláleset - Magyarországon is anyakönyveztetni kell.

A hazai anyakönyvezésre irányuló kérelem benyújtásának helye:

 • Magyarországon bármely polgármesteri hivatal mellett működő anyakönyvvezetőnél,
 • külföldön bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél.

A németországi külképviseleten benyújtott kérelmek esetén az anyakönyvi kivonatot az a konzuli tisztviselő állítja ki, akinél a kérelmet benyújtották.

Az állampolgárság megszerzésére irányuló, valamint az állampolgárság igazolására irányuló eljárás kezdeményezésekor a hazai anyakönyvezés iránti kérelmet is elő kell terjeszteni, a kivonat kiállítására automatikusan nem kerül sor. Az anyakönyvezést végző szerv ebben az esetben Budapest Főváros Kormányhivatala.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a külföldi hatóság által kiállított ún. „nemzetközi” anyakönyvi kivonattal is anyakönyveztetnie kell a külföldön történt anyakönyvi eseményeket (születés, házasság, válás, elhalálozás) Magyarországon.

Felhívjuk továbbá ügyfeleink figyelmét, hogy az anyakönyvezéshez az eredeti külföldi irat (születési-, házassági anyakönyvi kivonat, eredeti apai elismerő nyilatkozat, válóperi ítélet) benyújtása szükséges, amelyet az illetékes hatóság nem ad vissza a kérelmezőnek, mert az irat az anyakönyvi eljárás alapiratát képezi. Lehetősége van azonban arra, hogy az Ön által bemutatott eredeti iratról a Konzuli Osztályon készített hiteles másolatot használja fel a hatóság az eljárásban.

Ha a külföldi anyakönyvi kivonat német/angol/francia nyelven készült, fordítás nem szükséges, minden más külföldi okiratot csak hiteles magyar nyelvű fordítással lehet az eljárásban elfogadni.

A hazai anyakönyvezési eljárásban az ügyintézési idő kb. 60 nap.

Amennyiben anyakönyvi eseménye az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben (EAK) már szerepel, az okiratkiállítás kb. 15-20 nap.

Felhívjuk figyelmüket, hogy ügyintézéshez az időpontfoglalás kötelező! Az alábbi linkre kattintva ezt online is elintézheti: https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/home

Két gyermek születésének anyakönyvezése, vagy házasság és gyermek születésének egyidejű anyakönyvezése esetén is 2 időpontot kell foglalniuk! 

A) Születés hazai anyakönyvezése

Adatlap - születés hazai anyakönyvezése

Mindkét szülő hozzájárulása szükséges, függetlenül attól, hogy házasok-e vagy sem! Amennyiben az egyik szülő nem tud személyesen jelen lenni a kérelem beadásakor, abban az esetben a másik szülőnek hozzá kell járulnia az anyakönyvezéshez közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban.

Az eljárásban való meghatalmazáson kívül a hozzájáruló nyilatkozatba következő nyilatkozatokat kell bele foglalni:

 • a gyermek kérelmezendő nevéről
 • a gyermek lakcíméről
 • a gyermek reprodukciós eljárásból származik-e
 • a gyermeket örökbefogadták-e
 • a gyermeket béranya szülte-e
 • a gyermeknek a magyaron kívül milyen más állampolgársága van

Figyelem: 2018. január 1-től külföldön élő magyar állampolgárok anyasági támogatás iránti kérelmet, valamint a Fiatalok Életkezdési Támogatása („babakötvény”) iránti kérelmet a magyar külképviseleteken is benyújthatnak. Bővebb információ: itt

Házasságban született gyermek esetén

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • külföldi hatóság által kiállított eredeti születési anyakönyvi kivonat;
 • a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata;
 • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány, a szülők születési anyakönyvi kivonata;
 • magyar állampolgárságú szülő lakcím-kártyája, amennyiben rendelkezésre áll;
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány igazolványfénykép is szükséges.

Házasságon kívül született gyermek, apai elismerés nélkül

Amennyiben a gyermek házasságon kívül született, és nem is kíván senki apai elismerő nyilatkozatot tenni, akkor csak az anya jelenléte szükséges, és nem kell mellékelni házassági anyakönyvi kivonatot.

A házasságon kívül született gyermek anyakönyvezése apai elismeréssel

Amennyiben a szülők nem házasok, és a gyermeket az apa el kívánja ismerni, apai elismerő nyilatkozatot kell tenni. Az apa által a német anyakönyvi hivatalban tett apai elismerő nyilatkozatot – amennyiben az megfelel a magyar szabályoknak is (tehát az anya hozzájáruló nyilatkozatát tartalmazza, stb.) – elfogadjuk.

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • eredeti német születési anyakönyvi kivonat;
 • a német hatóság előtt tett eredeti apai elismerés, ha van; (ennek tartalmaznia kell az anya beleegyező nyilatkozatát, ha nem tartalmazza, akkor azt az anyának utólag a konzuli tisztségviselő előtt meg kell tennie.
 • anya terhességi kiskönyv (Mutterpass);
 • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány, a szülők születési anyakönyvi kivonata;
 • magyar állampolgárságú szülő lakcím-kártyája, amennyiben rendelkezésre áll;
 • mindkét szülő személyes megjelenése szükséges;
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány igazolványfénykép is szükséges.

 

B) Házasság hazai anyakönyvezése

Adatlap - házasság hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat (ha a házasságot nem Németországban kötötték, bizonyos esetekben Apostille tanúsítvánnyal ellátva);
 • a házastársak születési anyakönyvi kivonata;
 • a házastársak személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány;
 • magyar állampolgárságú ügyfél lakcímkártyája, amennyiben rendelkezésre áll;
 • a házastársak korábbi házasságának felbontását igazoló okirat (pl.: jogerős bírósági végzés; házassági anyakönyvi kivonat, amely tartalmazza az előző házasság felbontásáról szóló megjegyzést, az előző házastárs elhunyta esetén halotti anyakönyvi kivonat)

Ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, a házasság anyakönyvezését meg kell előznie a válás hazai anyakönyvezésének; ebben az esetben 2 külön időpontot kell foglalnia.

C) Házasság felbontásának hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • a házasságkötésről kiállított magyar házassági anyakönyvi kivonat;
 • a házasság felbontásáról szóló jogerős bontóítélet;
 • abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzése előtt erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik
 • a 2004. május 1. után jogerőre emelkedett bontó ítélet magyarországi bejegyzéséhez szükséges továbbá az illetékes bíróság által kibocsátott külön igazolás csatolása is (Brüsszel II. Egyezmény, Bescheinigung gemäß Artikel 39 bei Entscheidungen in Ehesachen);
 • a kérelmező születési anyakönyvi kivonata;
 • magyar állampolgárságú házas fél lakcímkártyája, amennyiben rendelkezésre áll;
 • a magyar állampolgárság igazolása (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat, kevesebb, mint egy éve lejárt útlevél).

D) Bejegyzett élettársi kapcsolat (BÉT) hazai anyakönyvezése

Adatlap - bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezése

2009. július 1-je után létesített BÉT esetén lehetséges.

A kérelemhez szükséges mellékletek: lásd: házasság hazai anyakönyvezése

Amennyiben bejegyzett élettársa nevét kívánja viselni, arra a (születési) névváltoztatási eljárás keretében van lehetőség.

E) Haláleset hazai anyakönyvezése

Adatlap - halál hazai anyakönyvezése

A kérelem postai úton is benyújtható.

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • német halotti anyakönyvi kivonat;
 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata;
 • az elhunyt magyar állampolgárságának igazolása (érvényes, vagy kevesebb, mint egy éve lejárt magyar útlevél vagy érvényes magyar személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat);
 • az elhunyt családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)